Regulamin

REGULAMIN SERWISU MEDIA MEDICAL

 

Dostęp i korzystanie z Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację zasad jego funkcjonowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu. Cała zawartość Serwisu pozostaje własnością Media Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Giżycka 1C/8, KRS 0000448155, NIP 7792411081, REGON 302332317.

 

Serwis Media Medical jest przeznaczony dla lekarzy, w celu zdalnego (za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu) uczestnictwa w interaktywnych wideoszkoleniach o tematyce medycznej oraz do odtwarzania nagrań z minionych wideoszkoleń. Dostęp do Serwisu wymaga rejestracji Użytkownika. Użytkownik w celu rejestracji podaje swoje dane: imię, nazwisko, numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ), e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie kod zapraszającego przedstawiciela medycznego. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera tematykę, która go interesuje. Użytkownik otrzymuje mailowe przypomnienia o nadchodzących szkoleniach z zakresu wybranej przez niego tematyki, może również otrzymywać stosowne materiały marketingowe. Przed danym szkoleniem Użytkownik otrzymuje e-mail z linkiem pozwalającym mu na udział w wideoszkoleniu.

 

Treści umieszczone w Serwisie, w tym ewentualny przekaz reklamowy, są dostosowane do kategorii odbiorców, w szczególności uwzględniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w zakresie reklamy produktów leczniczych kierowanej do osób upoważnionych do wystawiania recept. Media Medical nie odpowiada za treści stron internetowych, do których mogą prowadzić linki z Serwisu.

 

Zabronione jest umożliwianie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanego na siebie konta w Serwisie osobom trzecim, jak i korzystanie przez Użytkownika z konta zarejestrowanego na innego Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanego na siebie konta, jak za działania lub zaniechania własne. Użytkownik obowiązany jest zachowywać hasło w tajemnicy.

 

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne, jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane, może w całości lub w części podlegać modyfikacjom i ulepszeniom w czasie co do sposobu tego korzystania, o czym Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany, gdy znajdzie to zastosowanie. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niniejszym regulaminem, przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi zwyczajami. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Serwisu, w szczególności w celach zarobkowych. Nazwa Serwisu, treści, wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów z Serwisu może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

 

Media Medical nie udziela gwarancji na działanie Serwisu. Media Medical dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej Media Medical dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Media Medical nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

 

Media Medical nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z regulaminem, sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz wynikające z tego konsekwencje. W szczególności Media Medical nie ponosi odpowiedzialności za przypadki ujawnienia przez Użytkowników haseł dostępu do Serwisu, w tym w konsekwencji za dostęp osób nieuprawnionych do treści zawierających reklamę produktów leczniczych, której krąg odbiorców został ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa. Media Medical dokłada należytych starań, by informacje dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne, ale nie daje co do tego żadnej gwarancji. Media Medical nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie, szkody, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu do Serwisu.

 

Media Medical jest uprawnione do zmiany i usuwania treści Serwisu, bez konieczności informowania Użytkowników. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności.